Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-I.Öğretim  Serkan Kocagöz  Yrd. Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU  HASTANE YÖNETĠM OTOMASYONU  2014 

 

ÖZET:

Bu tez kapsamında öncelikle hastanelerdeki tüm süreçlerin bir bütün haline getirilerek yazılım oluĢturuldu. Projede her bir modülün diğer modüllerde olan iliĢkileri belirlendi. Hastanelerde meydana gelen iĢ akıĢı araĢtırıldıktan sonra projeye baĢlandı. Doktorların ne gibi iĢlemler yaptığı, hastaların ne gibi yetkileri bulunduğu, hastanede görevli personelin yetkileri gibi kısımlar belirlendikten sonra hastanedeki her bir personele kendi iĢlemlerini yapacağı bir arayüz sunuldu. Proje web tabanlı bir ortamda gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje hayali olarak kurgulanmıĢtır fakat gerçeğe yakın olması amacı ile çalıĢılmıĢtır. Bir hastanedeki donanımsal yazılımlar hariç röntgen yazılım, solunum testi, ekg testi gibi kısımlar haricinde bir hastanedeki süreçlerin çoğuna yer verilmiĢtir. Projede sadece doktor iĢlemleri gibi kısımlarla sınırlı kalınmamıĢtır. Bazı modüllerde kullanıcılardan bilgi almaya yönelik istatistiksel ve grafiksel anket uygulamalarına da yer verilmiĢtir. Bazı modüllerde kullanıcı bazlı olarak grafiksel olarak hemogram sonuçları gösterilmiĢtir. Projede hayali olarak kullanıcıların sigorta türü gibi iĢlemlere de yer verilmiĢtir. Sosyal Sigortalı hasta gibi kısımlara da yer verilmiĢtir.