Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Demet HAZAR-Gökhan HAZAR  Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş  GPS TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK BİR KENT REHBERİNİN OLUŞTURULMASI  2015 

 

ÖZET:

Bu bitirme projesi çalıĢmasında GPS (Global Positioning System) sinyallerinin izlenerek kayıt edilmesi ile harita çizimi için gerekli verilerinin hazırlanması, toplanan veriler doğrultusunda harita çizimi ve çizilen harita üzerinde hesaplama ve etiketleme iĢlemlerinin yapılması amaçlanmıĢtır. Proje kapsamında Android iĢletim sistemi üzerinde çalıĢan bir uygulama geliĢtirilerek, GPS verilerinin (enlem ve boylam) izlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanmıĢtır. Toplanan veriler ile bölgenin haritası çizilerek harita üzerinde istenilen katmanların (bina, yol vb.) eklenmesi yapılmıĢtır. OluĢturulacak örnek kent rehberi ile belirlenen bölgenin haritası gösterilmiĢ, harita üzerine katmanlar (binalar, yollar vb.) eklenecek, harita üzerinde iki nokta arasında yol hesaplamaları yapılmıĢtır. Ayrıca elde edilmiĢ veriler, Google maps apileri kullanılarak hazır haritalar üzerinde de gösterimi sağlanmıĢtır. Proje kapsamında Safranbolu Eski ÇarĢı bölgesi pilot bölge seçilmiĢ olup, bölge içerisindeki tarihi yapıları ve yol güzergâhlarını gösteren örnek bir kent rehberi oluĢturulmuĢtur.