Görev Tanımları
Bölüm Başkanı
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • 2547  sayılı  Akademik  Personel  kanununun  ilgili  akademik  teşkilat  yasasında  belirtilen  görevleri yapmak, 
 • Bölüm kurullarına başkanlık eder.Fakülte Kuruluna üyelik yapmak. Bölümün ihtiyaçlarını Makama yazılı olarak rapor eder.
 • Makam ile bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.
 • Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Makama iletir.
 • Bölümün değerlendirmeve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Makama sunar.
 • Dekanlık  Kalite  Birimi  ile  eşgüdümlü  çalışarak  Bölüme  bağlı  programların  akredite  edilme çalışmalarını yürütür.
 • Eğitim-öğretimin  ve  bilimsel  araştırmaların  verimli  ve  etkili  bir  şekildegerçekleşmesi  amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
 • Bölümün ders dağılımın öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlar,
 • Bölümdeki  dersliklerin,  çalışma  odalarının,  atölyelerin,  laboratuvarların  ve  ders  araç  gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlar.
 • Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere Bölüm görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirir.
 • Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.
 • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
 • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
 • Bölümündeki  öğrenci-öğretim  elemanı  ilişkilerinin,  eğitim-öğretimin  amaçları  doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.
 • Lisans eğitim-öğretim vesınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 • Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
 • Eğitim-öğretimin  ve  bilimsel  araştırmaların  verimli  ve  etkili  bir  şekilde  gerçekleşmesi  amacına yönelik  olarak  Bölümdeki  öğretim  elemanları  arasında  uygun  bir  iletişim  ortamının  oluşmasına çalışır.  Görevi  ile  ilgili  süreçleri  Üniversitemiz  Kalite  Politikası  ve  Kalite  Yönetim  Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek, 
 • Bağlı olduğu proses ile ilgili ve yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin sevk ve idaresini sağlamak,
 • Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken bağlı bulunduğu yöneticilere karşı sorumludur.
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • 2547  sayılı  Akademik  Personel  kanununun  ilgili  akademik  teşkilat  yasasında  belirtilen  görevleri yapmak, 
 • Bölüm kurullarına başkanlık eder.Fakülte Kuruluna üyelik yapmak. Bölümün ihtiyaçlarını Makama yazılı olarak rapor eder.
 • Makam ile bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.
 • Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Makama iletir.
 • Bölümün değerlendirmeve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Makama sunar.
 • Dekanlık  Kalite  Birimi  ile  eşgüdümlü  çalışarak  Bölüme  bağlı  programların  akredite  edilme çalışmalarını yürütür.
 • Eğitim-öğretimin  ve  bilimsel  araştırmaların  verimli  ve  etkili  bir  şekildegerçekleşmesi  amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
 • Bölümün ders dağılımın öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlar,
 • Bölümdeki  dersliklerin,  çalışma  odalarının,  atölyelerin,  laboratuvarların  ve  ders  araç  gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlar.
 • Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere Bölüm görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirir.
 • Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.
 • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
 • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
 • Bölümündeki  öğrenci-öğretim  elemanı  ilişkilerinin,  eğitim-öğretimin  amaçları  doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.
 • Lisans eğitim-öğretim vesınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 • Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
 • Eğitim-öğretimin  ve  bilimsel  araştırmaların  verimli  ve  etkili  bir  şekilde  gerçekleşmesi  amacına yönelik  olarak  Bölümdeki  öğretim  elemanları  arasında  uygun  bir  iletişim  ortamının  oluşmasına çalışır.  Görevi  ile  ilgili  süreçleri  Üniversitemiz  Kalite  Politikası  ve  Kalite  Yönetim  Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek, 
 • Bağlı olduğu proses ile ilgili ve yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin sevk ve idaresini sağlamak,
 • Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken bağlı bulunduğu yöneticilere karşı sorumludur.
 
Bölüm Sekreteri
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yerlere teslim eder. 
 • Bölümden giden ve bölüme gelen evrak ve yazıları dosyalar.
 • Dekanlıktan  gelen  yazıların  bölüm  başkanlığınca  gereğinin  yapılmasını  izler,  gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar.
 • Toplantı, seminer, konferans gibi etkinliklerin duyurularını yapar.
 • Bölüm  Kurulu  raporlarını  yazarak  imzalandıktan  sonra  ilgili  yerlere  iletir,  bir  örneğini dosyalar. 
 • Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.
 • Bölüm personelinin mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. üst yazılarını yazar.
 • Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili “Fakülte  Yönetim  Kurulu”“Akademik  Genel  Kurul”  gibi diğer tüm kurul ve komisyon kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur.
 • Bölüm  öğretim  elemanlarının  görev  sürelerinin  uzatılması  ile  ilgili  iş  ve  işlemleri  takip ederek alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir. Kesinleşen haftalık ders programlarını dekanlığa bildirmek için üst yazısını hazırlar.
 • Muafiyet  dilekçelerinin  anabilim  dalı  başkanları  ve  danışmanlar  tarafından  incelemesini sağlar.
 • Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.
 • Gelen evrakların kaydedilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi yapar. 
 • Bölümün yazı işlerinin yürütülmesini sağlar. Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltır veilgililere teslim eder. 
 • Evraklarıilgili kişi veya birime zimmetle teslim eder ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim alır.
 • Ara, yarıyıl sonu, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Yeni  kayıt  veya  yatay  geçiş  ile  gelen  öğrencilerin  daha  önceki  öğrenimlerinde  görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Yeni ders açılması işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Birim  dosyalama  işlemlerinin  yapılmasını  vearşive  devredilecek  malzemelerin  tesliminin sağlar.
 • Öğrencilerle  ilgili  olarak,  Öğrenci  İşleri  Daire  Başkanlığı’nın  görev,  yetki  ve  sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirir.
 • Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirir.  Görevi  ile  ilgili  süreçleri  Üniversitemiz  Kalite  Politikası  ve  Kalite   Yönetim   Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. 
 • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapar.
 • Bölüm Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak  yerine  getirirken  Yüksekokul/Fakülte  Sekreteri,  Anabilim  Dalı  Başkanı,  Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı ve Dekana karşı sorumludur.
 
Bölüm Bologna Süreci Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Ölçme ve Değerlendirme (Sınav İşlemleri) Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Laboratuvar Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Kalite Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Çift Anadal ve Yandal Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Mühendislik Tamamlama, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.