Görev Tanımları
Bölüm Başkanı
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • 2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak,
 • Bölüm kurullarına başkanlık eder.
 • Fakülte Kuruluna üyelik yapmak.
 • Bölümün ihtiyaçlarını Makama yazılı olarak rapor eder.
 • Makam ile bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.
 • Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.
 • Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Makama iletir.
 • Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Makama sunar.
 • Dekanlık Kalite Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.
 • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
 • Bölümün ders dağılımın öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlar,
 • Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, laboratuvarların ve ders araç gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlar.
 • Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere Bölüm görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirir.
 • Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.
 • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
 • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
 • Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.
 • Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 • öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
 • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 • Bağlı olduğu proses ile ilgili ve yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin sevk ve idaresini sağlamaktır
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • 2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak,
 • Bölüm Başkanına, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder,
 • Bölüm Başkanının görevi başında bulunmadığı zamanlarda Fakülte Kurulunda ve Fakülte Yönetim Kurulunda Bölüm Başkanını temsil eder,
 • Bölüm bünyesinde Eğitim-öğretim sürecinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacına yönelik politika ve stratejiler geliştirir,
 • Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarının çözümüne yönelik öneri geliştirir ve Bölüm Başkanına iletir,
 • Her eğitim-öğretim yılı sonunda Bölümün genel durumu ve işleyişi hakkında istendiğinde Bölüm Başkanına rapor verir,
 • Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde sınav programlarını belirlenmesi ve sınavların sınav yönetmeliğine uygun yapılmasında Bölüm Başkanına yardımcı olur,
 • Öğretim elemanlarının performanslarını ve öğrencilerin başarı durumlarını iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir ve Bölüm Başkanına sunar,
 • Bölüm kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar,
 • Her eğitim-öğretim yılı başında bir önceki döneme ait bölüm akademik faaliyet raporunun hazırlamasın yardımcı olur,
 • Akademik personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izler, bu konularda personelin isteklerini dinler ve çözüme kavuşturur,
 • Danışman seçimi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,
 • Ders görevlendirmeleri, sınav tarih, saat ve yerlerinin belirlenmesi, gözetmenlerin tayin edilmesi ve sınavların düzenli olarak yürütülmesi ile ilgili çalışmaları yürütür,
 • Bölüme yeni gelen öğrencilere, bölümler tarafından oryantasyon programı uygulanması ve oryantasyon el kitapçığının hazırlanması sürecini yürütür,
 • Bölümde öğrenci katılımlı bilimsel faaliyetler ve öğrenci proje yarışmaları yapılması hususunda Bölüm Başkanına yardımcı olur,
 • Görev alanına giren konularda Bölüm Başkanının onayı ile komisyonlar kurar, komisyon çalışmalarının takibini yapar ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlar,
 • Bölüm öğrencilerinin mezuniyet töreni ile ilgili çalışmalarını koordine eder,
 • Bölüm mezunları ile sıkı bir işbirliği içinde olunmasının sağlanmasında Bölüm Başkanına yardımcı olur,
 • Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder,
 • Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetler, kayıtların düzenli tutulmasını sağlar,
 • Bölüm Başkanının görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
 
Bölüm Sekreteri
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yerlere teslim eder.
 • Bölümden giden ve bölüme gelen evrak ve yazıları dosyalar.
 • Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar.
 • Toplantı, seminer, konferans gibi etkinliklerin duyurularını yapar.
 • Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.
 • Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.
 • Bölüm personelinin mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. üst yazılarını yazar.
 • Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili "Fakülte Yönetim Kurulu"; "Akademik Genel Kurul"; gibi diğer tüm kurul ve komisyon kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur.
 • Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili iş ve işlemleri takip ederek alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir.
 • Kesinleşen haftalık ders programlarını dekanlığa bildirmek için üst yazısını hazırlar.
 • Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar.
 • öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.
 • Gelen evrakların kaydedilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi yapar.
 • Bölümün yazı işlerinin yürütülmesini sağlar. Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltır ve ilgililere teslim eder.
 • Evrakları ilgili kişi veya birime zimmetle teslim eder ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim alır.
 • Ara, yarıyıl sonu, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Yeni ders açılması işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Birim dosyalama işlemlerinin yapılmasını ve arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlar.
 • öğrencilerle ilgili olarak, öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirir.
 • Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirir.
 • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapar.
 
Bölüm Bologna Süreci Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’nda Bologna süreci kapsamında ders içeriklerinin ilgili derslerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından sisteme girilmesini sağlamak ve takibini yapmakla görevlidir.
 
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’nda verilen derslerin haftalık programlarının hazırlanmasında görevlidir.
 
Bölüm Ölçme ve Değerlendirme (Sınav İşlemleri) Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’nda verilen derslerin ara, mazeret, final ve bütünleme sınav programlarının hazırlanmasında ve ilgili sınavlarda gözetmenlik yapacak öğretim elemanlarının belirlenmesinde görevlidir.
 
Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’nda iş yeri eğitimi hakkında tüm doküman, form ve anketlerin hazırlanması, mevcut iş yerlerinin değerlendirilmesi, yeni iş yerleri ile bağlantıların sağlanması, iş yeri eğitimi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, iş yeri eğitim süreçlerinin yürütülmesi, iş yeri eğitimi için gerekli mülakat süreçlerinin yürütülmesi konularında görevlidir.
 
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’nda iş yeri eğitimi hakkında tüm doküman, form ve anketlerin hazırlanması, mevcut iş yerlerinin değerlendirilmesi, yeni iş yerleri ile bağlantıların sağlanması, iş yeri eğitimi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, iş yeri eğitim süreçlerinin yürütülmesi, iş yeri eğitimi için gerekli mülakat süreçlerinin yürütülmesi konularında görevlidir.
 
Bölüm Laboratuvar Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’na ait mevcut laboratuvarların fiziki yapısının ve eğitim için kullanım şekillerinin belirlenmesi ve gerekli iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması, yeni laboratuvar ihtiyaçlarının belirlenmesi için fizibilite çalışmalarının yapılması ve ihtiyaç listelerinin belirlenmesi, laboratuvarlarda öğrenci güvenliği vb. konularda eksiklerin belirlenip bu eksiklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konularında görevlidir.
 
Bölüm Kalite Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı faaliyetlerine ilişkin öz değerlendirme raporunun hazırlanması, üniversitenin ve fakültenin stratejik planları doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerinin değerlendirilmesi, ilgili stratejik planlar doğrultusunda yeni hedeflerin belirlenmesi ve öngörülen kalite hedeflerini gerçekleştirme düzeyinin düzenli olarak kontrol edilmesi, raporlanması ve devamlılığının sağlanmasında görevlidir.
 
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’nın diğer komisyonların çalışmalarının MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirilmesi, MÜDEK Yetkililerinin bölüm ziyaretinin organize edilmesi, değerlendirme ekibine sunulacak malzemelerin hazırlamasında görevlidirGüncellenmektedir.
 
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’na, diğer eğitim kurumlarından YÖK tarafından belirlenen üniversiteler arası geçiş yöntemlerince geçiş yapan ya da bir eğitim kurumundan aldığı dersleri bölüm derslerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarının ve ders muafiyetlerinin belirlenmesinde görevlidir.
 
Bölüm Çift Anadal ve Yandal Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’nda çift ana dal veya yan dal yapmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları programlar arasındaki derslerin müfredatlarını oluşturmak ve muafiyetlerini düzenlemek ile görevlidir
Bölüm Mühendislik Tamamlama, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’nda Mühendislik Tamamlama için müfredatları oluşturmak, Mühendislik tamamlama yapmak isteyen öğrencilerin muafiyetlerini gerçekleştirmekte görevlidir.
 
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’nda Mevlâna, Erasmus ve Farabi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programının yürütülmesi, ikili ilişkilerin arttırılması, ders uyumlarının ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notları dönüşümünün gerçekleştirilmesi, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışılması, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne katkı verilmesi ve ilgili yazışmaların yapılmasında görevlidir.
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Güncellenmektedir.
 
Bölüm Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı mezun durumundaki öğrencilerinin, mezuniyet kontrolünü ve mezuniyeti hak eden öğrencilerin listesinin bölüm sekreterliğine bildirilmesini sağlamak ile görevlidir.
 
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı öğrencilerinin, mezun öğrenciler, ilgili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasındaki kültürel ve ekonomik alanda iletişimini sağlamak, yürütmek ve ortak çalışma ilkelerini belirlemek ile görevlidir.
 
Bölüm Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı öğrencilerinin, mezun öğrenciler, ilgili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasındaki kültürel ve ekonomik alanda iletişimini sağlamak, yürütmek ve ortak çalışma ilkelerini belirlemek ile görevlidir.
 
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı öğrencilerinin, mezun öğrenciler, ilgili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasındaki kültürel ve ekonomik alanda iletişimini sağlamak, yürütmek ve ortak çalışma ilkelerini belirlemek ile görevlidir.
 
 • Makine Mühendisliği Bölümü ve alt programları, Otomotiv Mühendisliği Programı ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programı’na yeni kayıt yaptıran öğrencilere, üniversite, fakülte ve bölümlerinin tanıtılması ve öğrencilerin tabi oldukları yönetmelik, yönerge ve müfredat hakkında bilgilendirmelerin yapılması konularında görevlidir.