Görev Tanımları
Bölüm Başkanı
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • 2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak,
 • Bölüm kurullarına başkanlık eder.
 • Fakülte Kuruluna üyelik yapmak.
 • Bölümün ihtiyaçlarını Makama yazılı olarak rapor eder. 
 • Makam ile bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. 
 • Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar. 
 • Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar. 
 • Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. 
 • Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. 
 • Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Makama iletir. 
 • Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Makama sunar. 
 • Dekanlık Kalite Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.
 • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır. 
 • Bölümün ders dağılımın öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlar, 
 • Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, laboratuvarların ve ders araç gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlar.  Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere Bölüm görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirir. 
 • Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.
 • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
 • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
 • Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar. 
 • Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 • Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
 • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek, 
 • Bağlı olduğu proses ile ilgili ve yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin sevk ve idaresini sağlamak, 
 • Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken bağlı bulunduğu yöneticilere karşı sorumludur.

Bölüm Başkan Yardımcısı
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Öğrenci danışmanlığı koordinatörlüğü
 • Muafiyet ve İntibak koordinatörlüğü
 • Değişim Programları ve Hareketliliği koordinatörlüğü
 • Ders programı koordinatörlüğü
 • Lisansüstü Enstitüsü koordinatörlüğü
 • Staj iş ve işlemleri koordinatörlüğü Laboratuvar koordinatörlüğü
 • Öğretim Üyesi ve asistanlar ile ilgili sorunların takibi
 • Çift Anadal/Yandal koordinatörlüğü
 • Yatay geçiş ve mühendislik tamamlama koordinatörlüğü
 • Bölüm mezuniyet koordinatörlüğü
 • Sınav programı koordinatörlüğü
 • MÜDEK ve Müfredat koordinatörlüğü
 • Kalite koordinatörlüğü 
 
Bölüm Sekreteri
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yerlere teslim eder. 
 • Bölümden giden ve bölüme gelen evrak ve yazıları dosyalar. 
 • Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar.
 • Toplantı, seminer, konferans gibi etkinliklerin duyurularını yapar.
 • Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar. 
 • Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.
 • Bölüm personelinin mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. üst yazılarını yazar.
 • Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” “Akademik Genel Kurul” gibi diğer tüm kurul ve komisyon kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur. Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili iş ve işlemleri takip ederek alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir. 
 • Kesinleşen haftalık ders programlarını dekanlığa bildirmek için üst yazısını hazırlar.
 • Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar. 
 • Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.
 • Gelen evrakların kaydedilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi yapar.
 • Bölümün yazı işlerinin yürütülmesini sağlar. Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltır ve ilgililere teslim eder. 
 • Evrakları ilgili kişi veya birime zimmetle teslim eder ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim alır. 
 • Ara, yarıyıl sonu, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerinin yürütülmesini sağlar. 
 • Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar. 
 • Yeni ders açılması işlemlerinin yapılmasını sağlar. 
 • Birim dosyalama işlemlerinin yapılmasını ve arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlar.
 • Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirir. 
 • Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirir. 
 • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. 
 • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapar.
 • Bölüm Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Yüksekokul/Fakülte Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı ve Dekana karşı sorumludur.
 
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümünde güz, bahar ve yaz okulu dönemlerinde olmak üzere Bölüm ihtiyaçları doğrultusunda açılması karara bağlanan zorunlu ve seçmeli derslerin ve ilgili derslerin sorumlu öğretim elemanlarının OBS’ye (Öğrenci Bilgi Sistemi) tanımlamalarının yapılmasını ve Bölüm ders programının Bölüm ilke kararları ve fiziki şartlar doğrultusunda mümkün olan en uygun şekilde hazırlanmasını sağlar.
 
Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Staj Komisyonu: Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Mekatronik Mühendisliği Bölümü staj komisyonunun görevi; öğrencilerin mesleki  bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yapılan pratik uygulamaların planlanması,  yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
 
Bölüm Kalite Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün ve Fakülte Kalite Kurulunun belirlediği prensipler ve kararlar doğrultusunda Bölümdeki iş ve işlemleri planlar, uygulanmasını takip eder, kontrol eder ve gerekli önlemleri alır. Formların oluşturulması, raporlamaların yapılması ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
 
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Muafiyet ve İntibak komisyonu, Karabük Üniversitesine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce Karabük Üniversitesi dahil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan Yaz, Bahar ve Güz eğitim öğretim dönemlerinde alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak işlerini ilgili yönetmelik ve yönergelere göre düzenler. Komisyon, her eğitim öğretim dönemi ders seçim haftası öncesinde mutat toplantılar yaparak başvurular ile ilgili karar alır.
 
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Erasmus, Mevlana, Farabi değişim programları için hak kazanan Bölümümüz öğrencilerinin hareketliliği ile ilgili onayların verilmesini, ders eşleştirmelerinin yapılmasını, gerektiğinde ders ekleme/çıkarma işlemlerinin onaylanmasını, öğrencilerin süreç içerisinde yaşayabilecekleri sorunların takibinin yapılmasını ve geri dönüşlerinde ise not dönüşümlerinin yapılmasını sağlar.
 • Diğer eğitim kurumlarından Üniversitemize ilgili değişim programları vasıtasıyla gelen konuk öğrencilerin ders alma onay işlemlerini takip eder, ilgili öğretim üyeleri ile irtibata geçerek İngilizce olarak verilebilecek dersleri koordine eder, öğrencilerin Bölümümüze gelmeden evvel ve ders alma süreçleri boyunca ortaya çıkabilecek olan sorunların takibinin yapılmasını sağlar. Ayrıca söz konusu değişim programları ile Üniversitemize gelen konuklar ile ilgili gerekli bilgilendirme, gezi, sunum vb. organizasyonların takibi gerçekleştirir.
 
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Bölüm web sitesinin, sistemde yönetime açık olan sekmelerinde, güncelleme yapmak ve Bölüm Başkanlığının öneri, talep ve onayları doğrultusunda yeni içerik eklemek,
 • EBYS ve/veya Bölüm Başkanlığından gelen duyuruları bölüm web sitesinde ilan etmek, gerekirse fakülte ile paylaşmak,
 • Bölümün resmi sosyal medya hesabını yönetmek,
 • Bölüm tanıtımı ile ilgili işlerin organizasyonunda görev almak.