Doktora
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI
 
Mekatronik mühendisliği en genel anlamda bir sistemi uygun yazılım ve donanımlarla istenilen duruma yönlendirme problemiyle uğraşır. Sanayi devriminden sonra hızla gelişen teknoloji ile üretimdeki hızlı artış neticesinde oluşan birtakım sorunlar, insanları daha fazla verim alabilecekleri yeni yollar aramaya yöneltmiştir. Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilgilerin, endüstride ve endüstriden hareketle üretim yapan diğer sistemlerde kullanımı değişik mühendislik alanlarının sinerji oluşturarak yeni bir disiplinler arası mühendislik dalının, “Mekatronik Mühendisliği’nin doğmasını sağlamıştır.
Mekatronik Mühendisliği, geleceğe ilham veren ve geleceği şekillendirme potansiyeline sahip çeşitli olağanüstü teknolojik sıçramalara rehberlik eden önemli mühendislik dallarından biridir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Mekatronik Mühendisliği doktora programları, akademi ve endüstrideki Mekatronik Mühendisliği alanında yüksek nitelikli personel talebini karşılar.
Mekatronik Mühendisliğinde araştırma ve geliştirme çalışmalarında görev yapacak üstün nitelikli insan gücü yetiştirecek ve bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi oluşturacak ulusal ve uluslararası çağdaş ve saygın bir program olmak, ulusal mekatronik mühendisliği endüstrimizin yenilikçi yönde gelişmesinde etkin rol oynamak bu programın ana hedefleri arasındadır.
Doktora programı mekatroniğin değişik alanlarında özgün bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak, üniversitelerin ve mekatronik mühendisliği endüstrisinin gereksinimlerini sağlamak üzere nitelikli, küresel çevre ve güvenlik sorunlarına duyarlı araştırmacı mühendis ve akademisyen yetiştirmek üzere, teori ile teoriyi uygulamaya aktaran yapıda bir öğretim yapıp, yetiştirdiği uluslararası seviyedeki doktor mühendisleri toplumumuzun ve insanlığa fayda sunan, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim programı olmaktır.
 
Doktora program bilgileri için tıklayınız.
 
Çalışma Konuları:
• Mekatronik Sistem Modelleme ve Tasarımı
• Modelleme, Simülasyon ve Sistem Belirleme
• Endüstriyel Otomasyon
• Robotik
• Proses Kontrol, Ölçme ve Enstrümantasyon
• Hareket Kontrol Sistemleri (Servo Sistemler, Elektrikli Ulaşım Sistemleri vb.)
• Sürücü Sistemler (Elektrik, Elektronik, Pnömatik ve Hidrolik)
• Akıllı Sistemler (Bulanık Kontrol, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar vb.)
• Enerji sistemlerinin kontrolu
• Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zaman Kontrol Sistemleri
 
 
Hedefler:

Matematiksel ve doğal bilim dallarından ders çalışma, deney yapma ve uygulama ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler geliştiren mühendisler yetiştirmek.
 
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.
 
Bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ve ayrıca ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak tasarlamak için gerekli teorik ve pratik bilgileri edindirmek.
 
Mekatronik Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak.
 
Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sunum donanımlarını kullanabilmelerini sağlamak.


 
İş İmkanları:

Mekatronik Mühendislerinin günümüz dünyasında hemen her konuda yeteneklerini uygulayabileceği alanlar olması, onlara mühendislik hayatlarında geniş çalışma olanakları sunar. Mekatronik doktora programından mezun olan öğrenciler rahatlıkla iş bulabilmekte, hatta bir kısmı henüz öğrenciyken çalışmaya başlamaktadır.
Mekatronik mühendisliği doktora programından mezun olanlar öğrenciler, ayrıca Mekatronik sistemler tasarlayan ve üreten, küçük ve orta ölçekli işletmelerde araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak çalışabilirler. Bu programı bitiren öğrenciler küçük bir sermaye ile Mekatronik alanında faaliyet gösteren kendi işlerini kurma olanağına da sahiptirler.

 
 
DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI
 
Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:
 
 • Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır) ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.
 
 • Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmaz.
 
 • Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almış olmak.
 
 • Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak.
 
 
 
DOKTORA PROGRAMLARINDA DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ
 
Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:    
                                                                                     
 •  Tezli yüksek lisans veya lisans derecesi ile doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans ya da lisans not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun toplamı sonucu elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste ilan edilir.
 
 •  Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 75’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.               
 
 • Genel başarı notu dâhilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.
 
 
DOKTORA MEZUNİYET KOŞULLARI
 
Bu programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için,
 
 • En az 7 ders (21 yerel kredilik) ve Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ile Doktora Tezine kaydolmaları ve en az 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
 • Programda öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersi ile Doktora Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.
 
 
Değerlendirme Yöntemleri:
 
Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje
 
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
 
Alınacak Derece:
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mekatronik Mühendisliği alanında “Doktor” derecesine sahip olunur.
 
 
 

 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI
 
a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) Dil yeterliliğine sahip olmak. Yüksek lisans ve doktora programı adaylarının dil yeterliliği için;
 • TÖMER veya muadili resmi kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde belgeye sahip olması gerekir.
 • TÖMER ve muadili resmi kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde belgesi olmayanlar yüksek lisans adayları, TÖMER ve resmi kurumlarca yapılan dil sınavlarından en az 50 puan almaları durumda Türkçe dil yeterliliğini kazanırlar. Bu sınavda başarısız olan adaylara Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki (2) yarıyıl süre tanınır ve bu süre içinde adaylar eğitim ve öğretimlerine devam edebilirler. En az B2 düzeyinde belge almayan adayların kayıtları 1 (bir) yıl sonunda silinir.
 • Doktora programı adaylarının dil yeterliliği için TÖMER veya muadili resmi kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde belgeye sahip olması gerekir.
 • Doktora adayları Türkçeden B2 düzeyinde belgesi olmayanlar, YÖK ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavlarından 55 puan almış olma şartı aranır. Yabancı dil belgesi bulunmayan doktora programı adaylarında, anabilim dalları tarafından ya da üniversite tarafından yapılacak ortak dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 55 puan almış olma şartı aranır. Doktora programı adayları, yurt içi ve dışında lisans veya yüksek lisans eğitimlerini, başvurdukları Karabük üniversitesi enstitüsü lisansüstü programında tamamlamış olmaları halinde yabancı dil şartı aranmaz.
 • Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuru yapacak olan adaylardan, YÖK ve Üniversiteler arası kurulca kabul edilen eşdeğer bir yabancı sınavdan 60 puan almış olma şartı aranır. Yabancı dil belgesi bulunmayan doktora programı adaylarında, anabilim dalları tarafından ya da üniversite tarafından yapılacak ortak yabancı dil sanılanından 100 puan üzerinden en az 60 puan almış olmak şartı aranır.