KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
       
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
TIP MÜHENDİSLİĞİ
Staj

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TIP MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ UYGULAMA ESASLARI

TANIMLAR

MADDE 1 –
(1) Aksi belirtilmediği sürece, bu uygulama esaslarında geçen:
a) Üniversite: Karabük Üniversitesi,
b) Bölüm: Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Mühendisliği Bölümü,
c) Bölüm Sekreterliği: Tıp Mühendisliği Bölüm Sekreterliği,
d) Staj Komisyonu: Tıp Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu,
anlamlarına gelir.

(2) Bu uygulama esasları içinde belirtilen tarihlerin resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü esas alınır

AMAÇ

MADDE 2 -
Bu uygulama esaslarının amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yapılacak stajların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 3 -
Bu uygulama esasları Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları yapacakları stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

DAYANAK

MADDE 4 -
Bu uygulama esasları Karabük Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullar Staj Uygulama Yönergesi ’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

STAJ ÇALIŞMALARININ ZORUNLULUĞU

MADDE 5 -
Her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla Karabük Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre mezun olabilmek için bölüm staj uygulama esasları uyarınca yapılması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır.

STAJ SÜRELERİ VE YERLERİ

MADDE 6 –
(1) Öğrenci her biri en az 20 iş günü olmak üzere iki staj tamamlayacaktır; 1. Staj Endüstri stajı, 2. Staj Sağlık Kuruluşu stajıdır.
(2) Endüstri stajı, tıbbi cihaz/teknoloji ar-ge’si, tasarımı, yazılımı, üretimi’nden en az birini yapan veya satış sonrası cihazın işletmesini, teknik servisini vb. doğrudan üstlenen özel veya kamu kuruluşlarının ilgili bölümlerinde yapılır. Sadece satış yapan kuruluşlarda staj kabul edilmez. Aynı şekilde bir kuruluşun yukarıda sayılan faaliyetlerde doğrudan rolü olmayan departmanlarına sınırlı (örn. idari, pazarlama) staj da kabul edilmez.
(3) Endüstri stajı yapılacak kuruluşta öğrencinin stajından sorumlu olacak, Tıp Mühendisliği sahasında çalışan bir mühendis (örneğin; Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Makine, Mekatronik, Malzeme, Bilgisayar, Fizik Mühendisi vb.) bulunmalıdır.
(4) Sağlık kuruluşu stajı, bünyesinde tıbbi cihazlardan sorumlu teknik servis vb. departmanı olan hastanelerde veya hastanelerin tıbbi cihaz ve teknoloji ihtiyaçlarının karşılanması ve/veya organizasyonunda doğrudan rol alan kurumlarda (örneğin “İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu”, “Kamu Hastaneleri Kurumu” vb. ) yapılır.
(5) Bir staj iş günü en az 7,5 saatlik fiziksel ve zihinsel çalışma gerektirir. Staj yapılan yerde Cumartesi günleri de çalışma yapılıyorsa, bu durumu belgelendirmek kaydıyla, öğrenci Cumartesi günleri de stajına devam edebilir. Öğrenci haftada en fazla 45 saat çalışabilir. Pazar günlerinde ve resmi tatillerde staj yapılamaz.
(6) Staj yapılacak kuruluşun orta veya büyük ölçekli olması tavsiye edilir.
(7) Staj yaptıran kuruluş, öğrenciye gözlem yapma, pratik çalışma yeteneği kazandırmaya imkan veren bir yapıda olmalıdır.
(8) Staj yaptıran kuruluş, stajyerleri etkin bir şekilde çalıştırmayı taahhüt etmelidir.
(9) Stajlar ikinci sınıf tamamlandıktan sonra yapılır. Stajlar da normal dersler gibi işlem görecektir.
(10) Aynı yaz döneminde her iki staj yapılabilir.

MADDE 7 –
(1) Öğrenci stajını Staj Komisyonunun uygunluğunu onayladığı staj yeri ve tarihinde yapar.
(2) Staj süresi içerisinde hastalık, yakının kaybedilmesi vb. durumlarda staj yapılan yerin onayı ile staja bir süre ara verilmesinden kaynaklanan eksik günler staj bitiş tarihini takip eden günlerde ve aynı staj dönemi içerisinde tamamlanır. Aksi takdirde staj, sonraki yıllarda tekrarlanmak zorundadır.
(3) ÇAP öğrencileri için kendi bölümlerinde yapmış oldukları stajla 1. Staj’dan (Endüstri Stajı) muaf sayılırlar. 2. Stajın ise ÇAP öğrencisinin bölümü farketmeksizin sağlık kuruluşunda yapılması zorunludur.
(4) Öğrenci stajını önceki maddelerde açıklanan şartları sağlayan yurt içi veya yurt dışı bir kuruluşta yapabilir. Yabancı uyruklu öğrenciler de stajlarını TC, kendi ülkeleri veya diğer bir ülkede yapabilirler.
(5) Stajlarını yurt dışında yapmak isteyen öğrenciler, Üniversite ERASMUS/IAESTE temsilcisince açıklanan prosedürü ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde hareket eder. Öğrencinin stajının kabulü, staj defteri ve öğrencinin yabancı ülkeden getireceği staj belgesi veya ERASMUS/IAESTE teşkilatınca Mühendislik Fakültesine gönderilecek sicil raporu incelenerek, Staj Komisyonunca yapılır.

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI

MADDE 8-
(1) Uygun staj yerini bulma yükümlülüğü öğrenciye aittir. Bulunan yerin uygunluğu Staj Komisyonunun onayı ile kesinlik kazanır.
(2) Öğrenci, staj yaptığı yerin, mesai saatleri içerisinde uyguladığı disiplin ve emniyet kurallarına uymakla yükümlüdür. Disipline aykırı hareketlerinden dolayı, staj yeri tarafından stajlarına son verilen veya stajlarını tamamlamış olmalarına karşın, yetersiz sicil alan öğrencilerin stajları geçersiz sayılır.
(3) Stajyer öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.
(4) Stajyer öğrenci staj yerinin mesai saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci staj süresince zorunlu olmadıkça izin alamaz. Gerektiği hallerde staj yerinin kurallarına göre izin alınır. Staj yaparken zorunlu olarak izin veya rapor alan öğrenci, staj yapmadığı günlerin stajını, aynı staj döneminin sonunda tamamlamalıdır. İzinsiz veya mazeretsiz olarak devamsızlığı olan stajyer öğrencinin bu durumu, kuruluş tarafından Staj Komisyonuna bildirilir ve öğrencinin stajı iptal edilir.
(5) Öğrencinin, staj yerindeki yönetici ve amirlerin tüm yasal emir, direktif ve ikazlarına uyması zorunludur.

İŞYERİNİN SORUMLULUKLARI

MADDE 9 -
(1) Öğrencilerin staj yaptıkları her iş yerinde iş yeri sorumlusu, staj yapan her bir öğrencinin iş güvenliği içinde verimli bir şekilde stajını yapması için gerekli tedbirleri alır. Gerektiği durumlarda staj yaptıracak işletme tarafından istenen öğrenci staj yapma zorunluluğu belgesi, Tıp Mühendisliği Bölümü’ne dilekçe verilerek öğrenci tarafından temin edilebilir.
(2) Öğrencinin eğitimi sırasında iş yerinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından staj yapılan iş yeri sorumludur.

ÜNİVERSİTENİN SORUMLULUKLARI

MADDE 10-
(1) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendi gereğince staj yapacak tüm öğrencilere “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılması ve sigorta primlerinin Üniversite tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu nedenle, staj yapacak öğrencilerin, sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için kendilerinden istenen belgeleri Staj Komisyonu tarafından belirtilen tarihe kadar eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Stajyer öğrencilerin sigorta giriş-çıkış işlemleri yasal mevzuata uygun olarak Üniversitenin ilgili birim sorumluluğunda yürütülür.
(3) Öğrencilerin staj çalışmaları, gerekli görüldüğü durumlarda, Staj Komisyonu tarafından staj yapılan iş yerlerinde denetlenebilir. Denetleme sonucu olumsuz olan öğrencilerin stajları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.
(4) Üniversite stajyer öğrenciye ücret vermekle yükümlü değildir. Öğrencilerin staj yaptıkları kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversite'ye yükümlülük getirmez.

STAJ DENKLİĞİ

MADDE 11-
Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin, geldikleri yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları staj/stajlardan muafiyet durumları, Staj Komisyonunun uygun görmesi halinde Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

STAJ SÜRESİNCE YAPILACAK İŞLER

MADDE 12 –
(1) Staj defterlerinin formatı Mühendislik Fakültesi ana sayfasında yayınlanmakta olup bilgisayarda doldurulmalıdır. Buna günlük olarak yapılan işlerin yazıldığı iş yaprakları da dâhildir. Staj bitimine kadar tüm sayfalar tamamlanıp çıktısı alınıp dağılmayacak şekilde dosyalanıp iş yerine imzalatılacaktır.
(2) Staj süresince iş yerinde yapılan çalışmalar ve öğrencinin kendisinin yapmış olduğu işler aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde staj defterine yazılmalıdır.
(3) Sadece dokümanlar kullanılarak hazırlanmış staj defterleri kabul edilmez. Alıntı yapıldığı takdirde mutlaka “kaynak” belirtilmelidir.
(4) Öğrenci, staj yerinde yaptığı çalışmaları her çalışma günü için ayrı ayrı raporlamalı ve yapılan işi ve saha çalışmalarını fotoğraflandırarak belgelendirmelidir (fotoğraflar katalog, internet vb. kaynaklardan alıntı olmamalıdır!). Öğrenci, staj yerinde yaptığı çalışmaları ayrıntılı olarak (çalışma fotoğrafları, şekil, grafik, blok şema, vaziyet planı, akış şeması, program, program algoritması, fiyatlandırma vb. kullanarak) açıklamakla yükümlüdür.
(5) Öğrenci isterse, mülakatta kullanmak üzere çalışmalarını videoya çekerek CD formatında staj defterine ek olarak Staj Komisyonuna sunabilir.
(6) Staj defterinin her sayfasına iş yeri kaşesi basılmalıdır; her sayfa staj yapan öğrenciden sorumlu amir (endüstri stajında mühendis) tarafından imzalanarak onaylanmalıdır.
(7) Staj Sicil Fişi iş yerine verilip, iş yeri tarafından doldurulup ağzı kapalı, imzalı ve mühürlü bir zarf içinde öğrenciye verilecek ve öğrenci staj defteri ile birlikte bu zarfı Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidir. Staj Komisyonu veya öğretim üyesinin onay bölümü boş bırakılmalıdır, kesinlikle imza, mühür, kaşe vb. olmamalıdır; kabul veya red işaretlemesi yapılmamalıdır.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 13 –
(1) Öğrencinin staj yerinde bilgi ve becerisini yeterince arttırmış olup olmadığı Staj Komisyonu tarafından başlıca staj defterleri ve evrakları üzerinden değerlendirilir.
(2) Öğrencinin staj defteri, birbirine benzeyen, aynı konuları içeren, kopya izlenimi veren veya ders kitabı ve diğer litaratürde yer alan bilgilerden oluşuyorsa, öğrenci stajdan başarısız sayılır.
(3) Öğrencilerin sunmuş oldukları staj defterlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında, Staj Komisyonu veya Staj Koordinatörünün görevlendirdiği kişiler gerekli gördüğü hallerde öğrencileri sözlü mülakata çağırabilir. Staj raporları yetersiz görülen, çağrıldığı halde mülakata gelmeyen ya da mülakatta başarısız olduklarına karar verilen öğrenciler stajdan başarısız sayılır.

STAJ SONUÇLARININ DUYURULMASI

MADDE 14 -
Üniversitemizde yapılan stajlar ders hükmünde olduğundan, bu derslerin Vize ve Final notlarının girilmesi gerekmektedir. Staj Komisyonunun staj hakkındaki değerlendirme sonucu, stajın üzerinde gözüktüğü öğretim üyesi tarafından, staj bitimini takip eden güz döneminde ara sınav ve genel sınav notu olarak G (Geçti) veya K (Kaldı) şeklinde otomasyon sistemine girilir.

STAJ SÜRECİ İŞ AKIŞI

MADDE 15 -
(1) Staj için aday kuruluşların belirlenmesi: Öğrenciler kabul edilmeyecek bir kuruluşa başvuru işlemleri ile vakit kaybetmemeleri için staj yapmayı düşündükleri kuruluşun bilgilerini bölüm web sayfasında ilan edilecek staj veri tabanına girerek Staj Komisyonunun ön onayına sunar. (1 Ocak – 15 Mart)
(2) Kuruluşun onaylanması: Staj Komisyonu staj veri tabanına girilen bilgileri inceleyerek ilgili kuruluşun staj için uygunluğunun ön değerlendirmesini yapar. Öğrenciler kuruluşun uygun bulunup bulunmadığını yine bölüm web sayfasında ilan edilecek linkten takip ederler. (en son 30 Mart)

(3-7) maddeler için son tarihler her yıl bölüm web sayfasında duyurulacaktır.

(3) Staj Başvurusu: Öğrenciler onaylanan kuruluşa, Bölüm Sekreterliğinden teslim alacakları, fakültemiz öğrencisi olduklarını gösteren, doldurulmuş ve imzalanmış “Ek-1: Staj Başvuru Belgesi” ile başvururlar.
(4) Staj Kabul Belgesinin Bölüme Teslimi: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu kuruluş, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Ek-2: Staj Kabul Belgesi” ni doldurup öğrenci vasıtasıyla veya doğrudan Üniversiteye gönderecektir.
(5) Sigortalarının yapılabilmesi için Öğrencilerin “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”ni de doldurup Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekir.
(6) Staj Başvuru Değerlendirmesi: Bölüm Sekreterliğinde toplanan “Ek-2: Staj Kabul Belgeleri” Staj Komisyonu tarafından değerlendirilip sonuçlar ilan edilecektir. Stajın resmi nihai onayı bu aşamada gerçekleşmiş olur.
(7) İşe Giriş Bildirge Belgesinin Teslim Alınması: Öğrencilerin stajlarına başlayabilmeleri için Bölüm Sekreterliğinden alacakları “İşe Giriş Bildirge Belgeleri” ile ilgili kuruluşa başvurmaları gerekir.
(8) Stajın Yapılması (detaylar için bkz. Madde 14)
(9) Staj Dersinin Alınması: Öğrencinin staj ders notunun girilebilmesi için öncelikle bu dersin güz dönemi ders alma işlemleri içerisinde seçilmiş olması gerekir. Bu nedenle dersler 3. ve 4. sınıfların ilk dönemleri içerisine konulmuştur.
(10) Staj Defteri ve Sicil Fişinin Teslimi: “Staj Defteri” ve “Staj Sicil Fişi” (Zarfın ağzı iş yeri tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış biçimde olmalıdır!) staj bitimini takip eden güz dönemi en geç Ekle-Sil haftası içerisinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir. Mazeretsiz olarak, süresi içinde teslim edilmeyen staj evrakları kabul edilmez. Mazereti bulunan öğrencinin durumu, öğrencinin resmi başvurusu üzerine Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir.
(11) Notların Girilmesi (Vize ve Final dönemi): Üniversitemizde yapılan stajlar ders hükmünde olduğundan, bu derslerin Vize ve Final notlarının girilmesi gerekir. Staj dersi hangi öğretim üyesi üzerinde gözüküyorsa, Staj Komisyonunun staj hakkındaki değerlendirme sonucu, staj bitimini takip eden güz dönemi ara sınav ve genel sınav notu olarak bu öğretim üyesi tarafından G (Geçti) veya K(Kaldı) şeklinde otomasyon sistemine girilir.
(12) Yurt dışında staj yapan öğrenciler staj bitiminde yurda dönüşlerinde, staj defterlerine ek olarak ilgili staj yerinden alacakları staj çalışmalarını ve süresini gösterir belgeyi de Staj Komisyonuna vermek zorundadırlar.

DİĞER KONULAR

MADDE 16 -
Tıp Mühendisliği Bölüm Staj Uygulama Esasları’nda belirtilmeyen konularda, gereğine; Staj Komisyonunun teklifi ve Bölüm Başkanlığının görüşü ile Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunca karar verilir.

MADDE 17 - Öğrenci, staj ile ilgili bilgilendirmeleri bölüm staj panosundan ve bölüm resmi internet sitesinden takip eder. Resmi işlemler için kullanılan Staj Başvuru Formu’nu, Bölüm Staj Uygulama Esasları’nı, Staj Defteri’ni ve Mühendislik Fakültesi Staj Yönetmeliği’ni, bölüm resmi internet sitesinden temin eder.

YÜRÜRLÜK

MADDE 18-
Bu Staj Uygulama Esasları, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Mühendisliği Bölüm Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 19-
Bu Staj Uygulama Esasları, Staj Komisyonu tarafından yürütülür.

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

OBSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu