Görev Tanımları
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Dekan:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununda verilen görevleri yapmaktır.
  • Fakülte kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar.
  • Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.
  • Fakültenin misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Fakültenin tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.
  • Her yıl Fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.
  • Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.
  • Fakültenin kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.
  • Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.
  • Fakültede bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.
  • Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
  • Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
  • Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.
  • Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.
  • Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
  • Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.
  • Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Fakülte bazında uygulanmasını sağlar.
  • Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar
  • Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
  • Fakültenin stratejik planını hazırlanmasını sağlar.
  • Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.
  • Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarını bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun yapılmasını sağlamak ve ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
  • Fakülteyi üst düzeyde temsil eder.
  • Her öğretim yılı sonunda Fakültenin genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.
  • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.
  • Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanımak.
  • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
  • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,

  Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken bağlı bulunduğu yöneticilere karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Dekan Yardımcısı:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Dekanlık tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemeler hususunda Dekana yardımcı olmak, yokluğunda yerine vekâlet etmek.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,
  • İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak,
  • Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,
  • Fakülte politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
  • Akademik ve idari personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izlemek, bu konularda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak,
  • Fakültenin, personel (özlük hakları, akademik personel alımı, süre uzatma, vb.) işlerinin koordinasyonunu sağlamak,
  • Yıllık İdari Faaliyet Raporlarını hazırlamak,
  • Fakültenin stratejik planını hazırlamak,
  • Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrol etmek,
  • Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini denetlemek,
  • Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak,
  • Altyapının geliştirilmesi, destek hizmetleri ile Fakültemizle alakalı sektörlerle ilişkileri düzenlemek,
  • Gelişim planı çerçevesinde insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak,
  • Teknik/teknolojik ve fiziki altyapının planlanması, verimli kullanımı ve iyileştirilmesini sağlamak,
  • Tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak,
  • Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini almak,
  • Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak,
  • Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak,
  • Fakültede açılacak (Karabük Üniversitesi dışından ve özel amaçlı) kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek,
  • Fakülte iç kontrol uyum eylem planının hazırlanmasını, denetimini ve ilgili birimlere sunulmasını sağlamak,
  • Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek,
  • Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapmak,
  • Fakülte kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir şekilde hizmet sunmasını sağlamak
  • Sivil savunma çalışmalarını organize etmek ve yürütmek
  • Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek,
  • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
  • Üniversitenin etik kurallarına uymak,
  • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
  • Bağlı olduğu proses ile ilgili ve yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin sevk ve idaresini sağlamak,

  Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken bağlı bulunduğu yöneticilere karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Sekreteri:

 • Görevin Kısa Tanımı

  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51-b maddesi ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hakkında Kararname (124)’nin 38. maddesi hükümleri gereğince Fakültede mevcut idari birimlerin ve personelin sevk ve idare işlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu ve görevli olduğu diğer kurulların gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılmak,
  • Fakülte Kurulu ile Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, imzalanması ve saklanması ile ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
  • Fakülte İdari Teşkilatında bulunan birimler arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,
  • Fakülte bütçesini hazırlamak ve kesinleşen bütçeyi uygulamak,
  • Gerçekleştirme Görevlisi olarak, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek,
  • Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak, sonuçlarının takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,
  • Akademik eleman alınması ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak,
  • Dekanlıktan çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol etmek,
  • Fakülte İdari Teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak,
  • Fakülte Protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
  • Birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek,
  • Personelin kadro ihtiyaçlarını planlamak,
  • Özlük dosyalarını düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek,
  • Fakülte mallarını, kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
  • Bina bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak ve sonuçlandırmak,
  • İdari Çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin etmek,
  • Çalışma odalarının düzenlenmesi ve dağıtılması çalışmalarına katılmak,
  • Fakültenin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek,
  • Sivil savunma çalışmalarına katılmak, denetlemek,
  • ÖSYM ve AÖF vb. sınavlarda bina yöneticiliği görevini ifa etmek,
  • Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi gereğince genel şartları taşımak,
  • 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
  • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş ve deneyime sahip olmak,
  • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak, sevk ve idare gereklerini bilmek,
  • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürülebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak,

  Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken bağlı bulunduğu yöneticilere karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Bölüm Başkanı:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Bölümün her düzeyde eğitim öğretim ve araştırmalarından, bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • 2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak,
  • Bölüm kurullarına başkanlık eder.
  • Fakülte Kuruluna üyelik yapmak.
  • Bölümün ihtiyaçlarını Makama yazılı olarak rapor eder.
  • Makam ile bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.
  • Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.
  • Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.
  • Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
  • Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.
  • Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Makama iletir.
  • Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Makama sunar.
  • Dekanlık Kalite Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.
  • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
  • Bölümün ders dağılımın öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlar,
  • Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, laboratuvarların ve ders araç gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlar.
  • Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere Bölüm görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirir.
  • Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.
  • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
  • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
  • Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
  • Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.
  • Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.
  • öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
  • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
  • Bağlı olduğu proses ile ilgili ve yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin sevk ve idaresini sağlamak,

  Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken bağlı bulunduğu yöneticilere karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Bölüm Başkan Yardımcısı:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Bölüm Başkan Yardımcısı, ilgili mevzuat ve üniversite politikaları ile belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda birimindeki eğitim-öğretim ve idari işlerin etkin, verimli ve etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesine yardımcı olur.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • 2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak,
  • Bölüm Başkanına, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder,
  • Bölüm Başkanının görevi başında bulunmadığı zamanlarda Fakülte Kurulunda ve Fakülte Yönetim Kurulunda Bölüm Başkanını temsil eder,
  • Bölüm bünyesinde Eğitim-öğretim sürecinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacına yönelik politika ve stratejiler geliştirir,
  • Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarının çözümüne yönelik öneri geliştirir ve Bölüm Başkanına iletir,
  • Her eğitim-öğretim yılı sonunda Bölümün genel durumu ve işleyişi hakkında istendiğinde Bölüm Başkanına rapor verir,
  • Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde sınav programlarını belirlenmesi ve sınavların sınav yönetmeliğine uygun yapılmasında Bölüm Başkanına yardımcı olur,
  • Öğretim elemanlarının performanslarını ve öğrencilerin başarı durumlarını iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir ve Bölüm Başkanına sunar,
  • Bölüm kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar,
  • Her eğitim-öğretim yılı başında bir önceki döneme ait bölüm akademik faaliyet raporunun hazırlamasın yardımcı olur,
  • Akademik personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izler, bu konularda personelin isteklerini dinler ve çözüme kavuşturur,
  • Danışman seçimi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,
  • Ders görevlendirmeleri, sınav tarih, saat ve yerlerinin belirlenmesi, gözetmenlerin tayin edilmesi ve sınavların düzenli olarak yürütülmesi ile ilgili çalışmaları yürütür,
  • Bölüme yeni gelen öğrencilere, bölümler tarafından oryantasyon programı uygulanması ve oryantasyon el kitapçığının hazırlanması sürecini yürütür,
  • Bölümde öğrenci katılımlı bilimsel faaliyetler ve öğrenci proje yarışmaları yapılması hususunda Bölüm Başkanına yardımcı olur,
  • Görev alanına giren konularda Bölüm Başkanının onayı ile komisyonlar kurar, komisyon çalışmalarının takibini yapar ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlar,
  • Bölüm öğrencilerinin mezuniyet töreni ile ilgili çalışmalarını koordineeder,
  • Bölüm mezunları ile sıkı bir işbirliği içinde olunmasının sağlanmasında Bölüm Başkanına yardımcı olur,
  • Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder,
  • Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetler, kayıtların düzenli tutulmasınısağlar,
  • Bölüm Başkanının görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar,

  Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken bağlı bulunduğu Bölüm Başkanına karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Bölüm Sekreteri:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev yapmak. Aşağıda belirtilen görev alanı çerçevesinde Bölümün her türlü resmi yazışma hizmetlerini yürütmek.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yerlere teslim eder.
  • Bölümden giden ve bölüme gelen evrak ve yazıları dosyalar.
  • Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar.
  • Toplantı, seminer, konferans gibi etkinliklerin duyurularını yapar.
  • Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.
  • Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.
  • Bölüm personelinin mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. üst yazılarını yazar.
  • Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili "Fakülte Yönetim Kurulu"; "Akademik Genel Kurul"; gibi diğer tüm kurul ve komisyon kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur.
  • Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili iş ve işlemleri takip ederek alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir.
  • Kesinleşen haftalık ders programlarını dekanlığa bildirmek için üst yazısını hazırlar.
  • Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar.
  • öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.
  • Gelen evrakların kaydedilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi yapar.
  • Bölümün yazı işlerinin yürütülmesini sağlar. Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltır ve ilgililere teslim eder.
  • Evrakları ilgili kişi veya birime zimmetle teslim eder ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim alır.
  • Ara, yarıyıl sonu, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerinin yürütülmesini sağlar.
  • Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılmasını sağlar.
  • öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar.
  • Yeni ders açılması işlemlerinin yapılmasını sağlar.
  • Birim dosyalama işlemlerinin yapılmasını ve arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlar.
  • öğrencilerle ilgili olarak, öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirir.
  • Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirir.
  • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
  • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapar.

  Bölüm Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Yüksekokul/Fakülte Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı ve Dekana karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Yönetim Kurulu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,
  • Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
  • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  • Dekanın Fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  • 2547 Sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Kurulu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakülte Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte Kurulu, Fakülte ile ilgili kararların alınmasında Dekanlığa görüş bildirir ve yardımcı olur. Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim komisyonları ya da koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,
  • Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  • Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
  • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  • Dekanın, Fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 17. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince verilen görevleri yerine getirmektir.
 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Akademik Genel Kurul:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakültede eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi suretiyle kurum içi bilimsel denetimin etkinliğini sağlamak ve bu konularda görüş bildirmek üzere akademik genel kurul oluşturulur.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Akademik Genel Kurul, ilgili dönemde her ne suretle olursa olsun fiilen eğitim-öğretimle görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur.
  • Akademik Genel Kurulun başkanı, ilgili Dekandır. Dekanın bulunmadığı hallerde, kurula vekili başkanlık eder.
  • Akademik Genel Kurul, her eğitim-öğretim yılının sonunda Dekanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Dekan kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
  • Akademik genel kurullun toplantı nisabı, kurulu oluşturan üye tamsayısının yarısından fazlasıdır. Ancak görev gereği şehir dışında veya izinli bulunan üyeler toplantı nisabının hesabında dikkate alınmaz. Nisabın sağlanamaması sebebiyle ertelenen kurul engeç onbeş gün içinde yeniden toplantıya çağırılır.
  • Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler.
  • Dekan toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısına sunar.
  • Alınması gereken tedbirler başka kurum ve mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için Dekan aracılığıyla Rektörlüğe iletilir.
 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Danışma Kurulu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakülte Danışma Kurulu, dış paydaşlarla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kurulur ve faaliyet gösterir. Fakülte Danışma Kurulu, komisyonda görevlendirilen dış paydaş temsilcilerini ve idari-akademik personeli kapsar.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetimsel iş süreçlerinin etkili biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Fakülle ile diğer kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve işbirliklerini geliştirmek için tavsiyelerde ve girişimlerde bulunmak,
  • Fakültenin stratejk planının hazırlanma sürecinde, araştırma-geliştirme stratejilerinin, kalite politikalarının, öncelikli araştırma ve topluma hizmet alanlarının belirlenmesinde tavsiyelerde bulunmak,
  • Fakültenin stratejk planının ve kalite güvence sisteminin uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
  • Eğitim-öğretim programlarının oluşturulması ve güncellenmesinde dikkate alınması gereken güncel uluslararası, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar ile mezunların sahip olması beklenen yetkinlikler hakkında bilgi sunmak ve tavsiyelerde bulunmak,
  • Eğitim-öğretim programlarının bir parçası olan staj, proje, bitirme ödevi, tez gibi faaliyetlerin etkili biçimde yapılması için tavsiyelerde ve kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak,
  • Fakültedeki eğitimleri süresince öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan mentorluk/koçluk programlarının ve uzmanlık/iş hayatı deneyimlerinin aktarıldığı toplantıların düzenlenmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak,
  • Fakültenin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin güncel bilimsel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak yapılabilmesi için öneri sunmak ve bu ihtiyaçların fakülteye yönlendirilmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak,
  • Fakültenin öğrencilerini, akademik ve idari personelini kapsayan topluma hizmet projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak,
  • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynaklar oluşturulmasında tavsiyelerde bulunmak,
  • İyi yönetişimin tesis edilmesi için tavsiyelerde bulunmak,
  • Eğitim-öğretim, araştırma ve idari işler kadrolarının yetkinliklerinin korunmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak,
  • Üniversitenin tanınırlığını artırmak için tavsiyelerde ve kurum düzeyinde girişimlerde bulunmaktır.
  • Dekan ve Fakülte Kurulu'nun verdiği yetkiyle, temel görev alanında tanımlanmış alanlarda sorumludur.
 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Disiplin Kurulu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakülte Disiplin Kurulu, Fakültedeki öğrencilerin, akademik ve idare personellerin uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara verilecek disiplin cezalarını karara bağlamak amacıyla toplanır.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen uyulması gerekli hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere Yükseköğretim öğrenci disiplin yönetmeliğine göre verilecek disiplin cezalarını karara bağlamak,
  • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre işlem yapmak,
  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.
 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Afet ve Acil Durum Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakülte binasında karşılaşılacak deprem, sel gibi doğal afetler ya da yangın, patlama, acil tıbbi müdahale ihtiyacı gibi acil durumlarda gereken hizmetin karşılanabilmesi, insanların ve fiziksel unsurların zarar görmemesi ya da görecekleri zararın en alt düzeye düşürülmesini sağlamaktır.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Fakülte yönetimice oluşturulan ekip, kurumun büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak acil durum ve afet yönetimi çalışmalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlar.
  • Acil durumda görev alacak çalışanlar yedekleri ile birlikte belirlenmeli ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.
  • Ekip çalışmaları Dekan onayı ile ekip sorumlusu ve sekretarya tarafından yürütülür.
  • Acil Durum ve Afet Yönetimi bölüm kalite sorumlusudur (Sivil Savunma Amiridir).
  • Kurumun fiziksel yapısı ve hizmet alanlarına göre risk analizi çalışmalarını yürütür, belirlenen riskleri azaltma ve önleme yönünde alınacak tedbirleri belirler, takibini yapar.
  • Acil durum yönetimine ilişkin risk değerlendirmesi yapılır.Risk değerlendirmesi; deprem, sel toprak kaymaları, , yangın, salgınlar, terör eylemleri, sabotaj, göç, endüstriye patlama, nükleer ve kimyasal kazalar, zehirlenme, savaş konularını kapsar.
  • Acil durum ve afet planı oluşturmalıdır. Acil durum ve afet planı güncel olmalıdır. Plan kurum tarafından belirlenen sıklıkta gözden geçirilmeli ve revize edilmelidir.

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Akademik Danışmanlık Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakülte Akademik Danışmanlık Komisyonunun amacı; akademik danışmanlık hizmetlerinin planlanmasını, organizasyonu ve yürütülmesini sağlamaktır.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Komisyon ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirler ve üyelerin görev tanımlarını yaparak görev dağılımlarını gerçekleştirir. Komisyon üyeleri arasından bir başkan, başkan yardımcısı ve bir üyesini raportör olarak seçer. Komisyonda öğrenci temsilcisi yer alır.
  • Komisyon yıl içinde en az 2 (iki) toplantı yapar.
  • Komisyon, tam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Başkanın katılamadığı durumlarda yerine başkan yardımcısı komisyona başkanlık eder. Toplantıya katılmaya engel bir duruma sahip olan üyeler mazeretlerini komisyon başkanlığına bildirir.
  • Komisyon toplantılarının zamanı ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve en az 5 (beş)gün öncesinden üyelere duyurulur. Acil durumlarda, başkanın önerisi üzerine toplantı yapılabilir. Bu durumda toplantı en az 1 (bir) gün önce üyelere duyurulur.
  • Eğitim-öğretim yılı başında danışman olacak öğretim elemanlarının (danışman başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak) listesini hazırlar ve akademik danışman atanabilmesi en geç öğrencilerin ders kayıt tarihlerinden 2 hafta önce Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.
  • Her eğitim-öğretim yarıyılı başında akademik danışmanların “Karabük Üniversitesi Önlisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi” kapsamında bilgilendirilmesini sağlar.
  • Geçerli bir mazereti nedeniyle üç ay ve üzerinde Üniversitede geçici olarak bulunamayacak olan akademik danışmanın yerine geçici danışman görevlendirilmesi için belirlenen öğretim elemanını Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.
  • Her akademik yılın başında, 1. Sınıf öğrencilerinin katılımının zorunlu olduğu “akademik danışmanlık sistemi” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenler.
  • Akademik danışmanların Fakülte web sayfasında yayınlanmasını ve akademik danışman değişikliğinin duyurulmasını sağlar.
  • Her danışman için öğrenci görüşme saatlerinin planlanmasına yönelik düzenleme sağlar.

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Bologna Süreci Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Bologna süreci çalışma alanları doğrultusunda, Bologna sürecinin Fakülte bünyesinde yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişimini yönlendirmektir.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Bologna süreci çalışmalarının Fakülte adına eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, Anabilim Dalları ve ilgili birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri talep etmek ve takip etmek,
  • Bologna süreci kapsamında uyum sağlayacak ilkeleri ve önerileri geliştirmek, sürece ilişkin hedeflerin elde edilmesi amacıyla kalite standartlarına uygun doğru girdileri sağlamak, gerekli dokümanları, kılavuzları belirlemek, hazırlamak ve hazırlatmak,
  • Gereklilik halinde ve talep edilmesi durumunda Bologna süreci ile ilgili konularda bilgi vermek gerektiğinde de Üniversite Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Bologna Koordinatörlüğü’nde görevli yetkili kişilerin katılımı ile eğitim seminerleri düzenlemek,
  • Öğrenci İşleri Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite Bologna Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde tüm fakülte akademik birimlerin Bologna bilgi girişlerinin yapılmasının kontrolünü sağlamak,
  • Yukarıda belirtilen görevlerin Fakülte bazında etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla gerektiğinde ilgili Anabilim Dalları’ndan kolaylaştırıcı alt gruplar oluşturmak, bu kapsamda Fakülte akademik ve idari personelini Bologna süreci ile ilgili faaliyetlerde görevlendirmek,
  • Belirlenen çalışma takvimine uygun olarak görevleri planlamak, öncelikleri tespit etmek,
  • Bologna sürecine uyum çalışmalarında karşılaşılan problemlere pratik çözümler sunmak,
  • Çalışma sonuçları hakkında Fakülte Dekanı’na bilgi vermek,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Ders İşlemleri Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakültede güz, bahar ve yaz okulu dönemlerinde olmak üzere Fakülte ihtiyaçları doğrultusunda açılması karara bağlanan ortak, zorunlu ve seçmeli derslerin ve ilgili derslerin sorumlu öğretim elemanlarının OBS’ye (Öğrenci Bilgi Sistemi) tanımlamalarının yapılmasını ve Fakülte ders programının Fakülte ilke kararları ve fiziki şartlar doğrultusunda mümkün olan en uygun şekilde hazırlanmasını sağlar.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Ders İşlemleri Komisyonu ve üyeleri dekan tarafından oluşturulur ve yönetim kurulu onayı sonrasında faaliyetlerini yürütür.
  • Ders müfredatında dönemden bağımsız olarak açılabilen seçmeli derslerin hangi dönemde okutulması gerektiğini belirler.
  • Dönem başında haftalık ders programlarını hazırlar.
  • Dönemleri belirli olan derslerin ilgili dönemler içerisinde dersi verecek öğretim üyelerinin ders durumlarına göre derslerinin hangi gün ve saatte yapılacağını belirler.
  • Dönem içerisinde gerekli görülmesi halinde derslerin gün ve saatlerini değişikliğini yapar ve öğrenci ve öğretim üyelerine değişiklikler konusunda bilgi verilmesini sağlar.
  • Komisyon üyeleri yeni bir eni bir atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.
  • Komisyon üyesinin herhangi bie nedenle ayrılması halinde, dekanlık tarafından yeni bir üye atanır.
  • Komisyon üyelerinin resmi bir mazereti olmadığı sürece toplantılara mutlak surette katılmaları gerekmektedir.
  • Toplantılara mazeretini belgelemeden katılmayan üyelerin durumu dekanlık tarafından değerlendirilir.

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, mezuniyet öncesi Mühendislik Fakültesi programlarında yer alan sınav ve öğrenci değerlendirmesine ilişkin etkinliklerin tamamını bütünlüklü bir sistem anlayışıyla programlı biçimde ele alıp, sınav ya da anket gibi değerlendirme süreçlerinin planlama ve işleyişini iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan ve görev yürüten komisyondur.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Öğrenci ölçme araçlarını ve değerlendirme ölçütlerini belirlemek,
  • Sınavların programa yerleştirilmesini ve uygulanmasını denetlemek,
  • Öğrenci sınav geri bildirimlerini, itirazlarını değerlendirerek karara bağlamak,
  • Sınav/soru itirazlarının alınması ve değerlendirilmesini sağlamak,
  • Hazırlanan sınav sorularını değerlendirerek ret veya kabul etmek,
  • Fakültede yürütülmekte olan akreditasyon çalışmalarına destek olmak,
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında incelemek, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak,
  • Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve görüş belirtmek,
  • Anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceğini tasarlayıp akademik kurula sunmak,
  • Öğretim elemanı değerlendirme anketlerini hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak, Ders dosyalarını izlemek, eksiklikleri bildirmek,
  • Bölüm amaç ve çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli yöntemleri belirlemek ve uygulamak,
  • Ölçme sonuçlarını değerlendirmek ve Kalite Komisyonu ile MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu’na iletmek,
  • Ölçme değerlendirme konularda dekanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakültenin ilgili olduğu programların uygulamalı eğitimlerine dair işlemlerini yürütmek, yönetmek ve aynı zamanda uygulamalı eğitimlerini değerlendirme işlemlerini organize etmektir.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Öğrencileri uygulamalı eğitim süresince ilgili konularda bilgilendirmek ve gerekli duyuruları yapmak,
  • Süresinde yapılan başvurularda uygulamalı eğitimlerin verileceği işletmelerin uygunluğunu belirlemek,
  • İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uygulamalı eğitimlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Öğrencilerin uygulamalı eğitimler süresince yaptıkları çalışma faaliyetlerini kaydedecekleri uygulamalı eğitim dosyasının genel içeriğini belirlemek,
  • Bölümün gerekliliklerine uygun olarak uygulamalı eğitimlerin yapılması için bölüm uygulamalı eğitimler usul ve esaslarını belirlemek ve bölüm kurulunun onayına sunmak,
  • Uygulamalı eğitim sonunda elde edilen kazanımların ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak veya gerektiğinde bu işlemi yaptırmak üzere sorumlu öğretim elemanının da yer aldığı alt komisyonlar oluşturmak,
  • Uygulamalı eğitimler ile ilgili oluşabilecek sorunları çözmek ve çözülemeyen hususları fakülte/yüksekokul uygulamalı eğitimler koordinatörü ile fakülteden sorumlu dekanlığa ya da yüksekokuldan sorumlu müdürlüğe bildirmek,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Laboratuvar Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakültenin laboratuvar ve alt yapı envanterini tutar, laboratuvar cihazlarının talimatnamelerini hazırlar ve cihazların yanında görülebilecek şekilde konumlandırır, laboratuvarda çalışan öğrencilerin kayıtlarını tutar, laboratuvarlarının ileriye dönük yenileştirme ve iyileştirme çalışmalarını yapar, laboratuvar cihaz ve sarf malzemelerindeki eksiklikleri bölüm başkanlığına iletir, bakım ve onarım gerektiren cihazların tespitini yaparak bildirir, laboratuvarların özel temizlik işlerini organize eder. Laboratuvar Komisyonu’nun görev ve sorumlulukları arasında fakülte bünyesinde kullanımda olan laboratuvarlardaki uygulamalı eğitim alanlarını gözetmek, ihtiyaç planlamasını yaparak ilgili birimlere iletmek, kullanım esnasında ortaya çıkacak sorun veya aksaklıkları kaydederek çözümüne önayak olmak yer alır.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Fakültenin alt yapı ve laboratuvar ve sınıflarının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesinin sağlanması,
  • Engelliler için alınmış olan altyapı önlemlerinin kontrol edilmesi ve varsa eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapılması
  • Fakülte laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların demirbaş listesini hazırlaması, güncellenmesi,
  • Laboratuvardaki mevcut cihazların kalibrasyon durumlarını kontrol etmek ve gerektiğinde bu cihazların kalibrasyonlarını yaptırtmak,
  • Laboratuvardaki mevcut cihazların üzerine adını ve kullanma talimatını etiketlemek,
  • Laboratuvarlarda görevli teknisyen, araştırma görevlisi, öğrencileri koordinesini yaparak laboratuvarların düzenli ve verimli kullanımını sağlamak,
  • Güvenlik ve iş kazalarına karşı gerekli ikaz ve uyarı levhalarının hazırlanmasını, yerlerinin belirlenmesi,
  • Güvenlik ve iş kazalarını önleyici tedbirler konusunda yapılan toplantı/etkinlikleri takip etmek ve bölüm personeli ve öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak,
  • Laboratuvara alınması düşünülen yeni cihaz ve ekipmanlar için ilgili Öğretim üyeleri ile koordinasyon sağlayarak tekliflerin hazırlaması,
  • Her dönem sonunda komisyon çalışmalarına ait faaliyet sunumu hazırlamak ve bu sunumu Fakülte Akademik Kurulu’na sunulması,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Kalite Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Fakültemizde iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kalite göstergelerini belirlemek ve bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmaları kalite komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmektir. Dış değerlendirme sürecinde, Birimleriyle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara denetim sürecinde Birimleriyle ilgili her türlü desteği vermek ve Bölüm Kalite Komisyonları ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektir.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Üniversite Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda, Üniversitenin ve Fakültenin stratejik planı ve hedeflerine uygun olarak, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Üniversite her yıl, periyodik olarak, bir sonraki yılın Ocak ayı içinde yıllık iç veya dış değerlendirme raporu, kurum içi periyodik gözden geçirme sonuçları, Üniversite Kalite Komisyonu’nun yıllık raporu ve üst kurullarının ilgili kararlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim yılı için stratejik plana bağlı kalarak o yılın Nihai Performans Programını hazırlar, buna uygun iyileştirme eylem planlarını oluşturur ve yürütür.
  • Fakülte faaliyetlerinin başarı göstergelerini tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Fakülte Kurulunun onayına sunulmak üzere Dekanlığa bildirmek,
  • Fakültenin Kalite hedeflerini belirlemek,
  • Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
  • Fakülte İç Değerlendirme ve Raporu’nu hazırlamak,
  • Fakültede Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak olan belgelendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak,
  • Fakülte Kalite Komisyonunun kararlarını Fakültenin ilgili alt birimlerine duyurmak, alt birimlerin uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
  • Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında; katılımcılığa, Fakülte kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak,
  • Fakülte faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Aralık ayı sonuna kadar Üniversite Kalite Komisyonuna sunulmak üzere Dekanlığa bildirmek,
  • Fakülte bünyesinde oluşturulmuş kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,
  • Yapılan iç veya dış değerlendirme sonucunda ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanların iyileştirilebilmesi için iyileştirme eylem planları hazırlamak, bu planda hangi iyileştirmelerin, kimlerin sorumluluğunda, ne zaman ve ne kadar sürede tamamlanması gerektiğini belirlemek ve Dekanlık onayını alarak iyileştirme eylem planının ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,
  • Periyodik gözden geçirme toplantılarını organize eder ve değerlendirme sonuçlarını Fakülte Kuruluna sunulmak üzere Dekanlığa bildirmek,
  • Fakültede yapılan iç ve dış değerlendirmelerin sonuçlarını kamuoyuna duyurulması için Dekanlığa bildirmek,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Akreditasyon (MÜDEK) Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, Mühendislik Fakültesi Lisans Programlarının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Bölümlerin Akademik Kurullarının gündemindeki ilgili konulan müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Fakültenin MÜDEK faaliyetlerini takip ve koordine etmek,
  • Bölümlerin Akademik Kurullarının gündemindeki ilgili konuları, müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmek,
  • Bölümde yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetini müfredat açısından takip etmek,
  • Bölümlerin lisans Programlarının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek,
  • Müfredatın güncel kalmasına yönelik olarak uluslararası standartlara olan yakınlığını tespit etmek,
  • Dış paydaşlar ile iletişim sağlamak ve buna göre müfredata dâhil olması istenen yeni dersler ve faaliyetler hakkında değerlendirme yapmak ve görüş bildirmek,
  • Diğer komisyonların çalışmalanm MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirmek,
  • Akreditasyon işlemlerini yürütmek,
  • MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulacak belgelerin ve malzemelerin hazırlamasını koordine etmek,
  • Birim Öz Değerlendirme Raporlarmın hazırlamasını koordine etmek,
  • MÜDEK kapsamında bölüm içerisinde yapılması gereken bütün işlemleri organize ederek gerekli uyarıları yapmak,
  • MÜDEK Bölüm ziyaretini organize etmek,
  • MÜDEK Değerlendirme takımlarının raporlarında belirtilen eksiklik zayıflık vb, unsurların düzeltilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak ve kararlar almak,
  • Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak, Konu ile ilgili olarak Fakülte Kurulu toplantılarında bilgilendirme yapmak,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Erasmus, Farabi, Mevlana, vb. gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarını yürütür, ikili ilişkileri artırır, değişim programıyla farklı üniversiteden alınması planlanan derslerin bölüm müfredat dersleriyle uyumlu olup olmadığını tespit eder, bölümün gereksinimlerine uygun ikili anlaşmalar kurmak amacıyla yurtdışındaki üniversitelerle iletişime geçer.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Mevlana Değişim Programı, Proje Bazlı Mevlana Değişim Programı ve PAK-TÜRK Proje Programı'nın koordinasyonunu, uluslararası iş birlik ve protokolleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Yükseköğretim Kurumları ile Erasmus değişim programında kurumlararası anlaşma, Mevlana ve Farabi değişim programlarında protokol çalışmaları yapmak,
  • Farabi Değişim Programı kapsamında giden öğrenciler/akademik personel/idari personel ile ilgili işlemleri yürütmek,
  • Değişime katılan öğrencilerin burs işlemlerinin takibini gerçekleştirmek,
  • Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek,
  • Bilgilendirme toplantıları düzenlemek (Giden ve gelen öğrenciler için ayrı ayrı yapılmaktadır,
  • Fakültenin Erasmus kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus Komisyon kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin işlemlerini yürütmek,
  • Değişim Programları'nı Fakülte içinde tanıtmak, tanıtım materyallerini hazırlamak,
  • İlgili üniversiteler ile yazışmaları yürütmek; kurumlararası anlaşmaların imza süreçlerini takip etmek,
  • Personel hareketliliği kapsamında giden personelin başvuru, değerlendirme ve seçim süreçlerini, gitmeye hak kazanan personelin idari işlemlerini yürütmek,
  • Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı Türk Ulusal Ajansı'nın koyduğu kurallar çerçevesinde Avrupa Birliği Erasmus+ programını üniversitemiz bünyesinde yürütmek,
  • Öğrencilerin Erasmus dönemlerinde aldıkları derslerin tanınması ve giden-gelen öğrencilere daha kapsamlı oryantasyon düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,
  • Komisyonda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Fakülteye doğrudan bağlı bir birim olarak faaliyetlerini yürütür. Uluslararası İlişkiler Komisyonunun amacı; ulusal ve uluslararası ilişkilerini ikili anlaşma, program ve projeler çerçevesinde başlatılmasına zemin hazırlamak, bu ilişkileri başlatmak, yürütmek ve geliştirmektir. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri çerçevesinde Fakülte öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma etkinliklerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının Üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve Üniversitenin uluslararası program ve projelerden yararlanmasını sağlayarak hem Üniversitenin hem de Karabük ilinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Fakültenin ulusal ve uluslararası tanıtımı ve ilişkileri (Mevlana, Erasmus ve Farabi) ile ilgili faaliyetleri koordine eder.
  • Fakültenin ulusal/uluslararası ilişkiler sürecinde nasıl bir konum alacağını belirler, yeni gelişmeleri saptar ve yön belirler.
  • Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının yönetmelik çerçevesinde Erasmus / Mevlana / Farabi kapsamındaki değişim süreçlerinin işleyişini sağlar ve ikili anlaşma çalışmalarını yürütür.
  • Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.
  • Dekanlık tarafından ulusal/uluslar arası ilişkiler ile ilgili verilen görevleri yerine getirir, değişimden ve iyileştirmelerden sorumludur.
  • İlgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder.

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınmasına yardımcı olur, mezuniyet koşuluyla ilgili problem yaşayan öğrencilerin danışmanlarıyla iletişime geçer, mezun öğrencilerden geri bildirimde bulunanların kaydını tutar ve mezunlarımızın hangi meslek dallarında çalıştıklarını tespit eder.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Öğrencilerin ve mezunların kariyer gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenlemek,
  • Öğrencilerin ve mezunların sosyal, kültürel, bilimsel aktivitelere yönlendirmek ve katılımlarını desteklemek,
  • Program amaçları, program çıktıları ve eğitim programını iyileştirmeye yönelik yüz yüze görüşme/toplantı ve anket formları aracılığıyla mezunlara ilişkin verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve raporlandırılmasını sağlamak,
  • Her yıl mezun olacak öğrencilerin iletişim bilgilerini alarak kariyer ofisi ile birlikte bölümün mezunlarla olan ilişkilerinin devamlılığını sağlamak,
  • Mezunların istihdam durumlarının, bilimsel ve sosyal aktivitelerinin takip edilmesi,
  • Mezuniyet töreni ve ilgili etkinliklerin programlanması ve yürüyüş düzeninin organizasyonunu sağlamak,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Komisyonun çalışma yöntemi; Ar-Ge, insan kaynakları, araştırma altyapıları, girişimcilik, stratejik alanlar, sanayinin katılımcılığı gibi dinamikler ve eğitim, istihdam, sanayi, ihracat ve bunun gibi diğer önemli politikalar göz önünde bulundurularak üniversite sanayi işbirliği politikasının oluşturulması, bu politika çerçevesinde sanayi ve üniversitelerin yönlendirilmesi, gerekli mekanizmalarla sürecin izlenmesi ve koordinasyonu sağlamak olarak belirlenmiştir.

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Mühendislik alanında fakülte-özel sektör (üretim, sanayi, pazarlama) işbirliğini güçlendirmek için AR-GE stratejileri belirlemek ve bu konuda çalışmalar yapmak,
  • Özel ve kamu sektöründe çalışan ve çalıştığı alanda bir AR-GE çalışması ihtiyacı olan paydaşlar ile işbirliği oluşturulması,
  • Özel sektör ile işbirliği yaparak özel sektörün ihtiyacı olan konularda proje çalışmasının teşvik edilmesi,
  • Bu kapsamda taraflar arasında ilişkinin mevcut durumunu tespit etmek, varsa sorunların giderilmesi için çalışmalar yapmak, ortak proje fikirleri geliştirmek ve birlikte projeler yapmak,
  • Fakülte birimlerince veya öğretim elemanlarınca sektöre yapılacak projelerin ve işbirliği anlaşmalarının alt yapısının oluşturulması ve izlenmesi,
  • Faaliyet alanlarımızla ilgili olarak; araştırıcılar, sektör temsilcileri, sektör örgütleri ve ilgili kamu kurumlarını ortak akıl üretmek amacıyla bir araya getirilmesi,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

 • Görevin Kısa Tanımı

  Mühendislik Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, tanıtım ve etkinlik faaliyetlerini planlamak ve organize ederek bilimsel çıktı ve toplumsal katkı oluşturma süreçlerine katkı sağlamaktır. Fakülte internet sitesindeki tüm sayfa, duyuru ve etkinlik bilgilerinin güncel tutulması da bu komisyonun görevleri arasındadırç

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Fakültenin tanıtım faaliyetleri ile ilgili projeler hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, organize etmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,
  • Fakültenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  • Paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği konusunda stratejiler geliştirmek,
  • Fakülte tanıtım günlerinin organizasyonlarını yapmak,
  • Tanıtım günleri için gerekli doküman, kitapçık, broşürlerin hazırlanması ve basımının yapılmasını sağlamak,
  • Fakültenin; bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlarını yapmak ve bu organizasyonlarda koordinatör olmak,
  • Öğrencilerimiz ile işverenleri bir araya getirecek kariyer günlerinin organizasyonunun yapılması,
  • Sosyal gezi, kutlama vb, sosyal etkinliklerin programlanması,
  • Fakültemizde eğitim gören dezavantajlı öğrencilere ve Mühendislik alanına ilgi duyan diğer dezavantajlı bireylere bilgilendirmeler yapılması ve yardımcı olunması,

  Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

 • Görev Tanımı Formu
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Satın Alma Birimi:

 • Satın Alma Birimi

 • Şef Şevki YILDIZ

  Görev Tanımı Formu

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Teknik Personel:

 • Teknik Personel

 • Alaaddin KELLECİ

  Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev yapmak. Aşağıda belirtilen görev alanı çerçevesinde sorumlu olduğu görev alanın her türlü temizlik hizmetlerini yürütmek.

  Görev Tanımı Formu

 • Cihan ULUDAĞ

  Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev yapmak. Aşağıda belirtilen görev alanı çerçevesinde sorumlu olduğu görev alanın her türlü temizlik hizmetlerini yürütmek.

  Görev Tanımı Formu

 • Emre Can DEMİRCİ

  Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev yapmak. Aşağıda belirtilen görev alanı çerçevesinde sorumlu olduğu görev alanın her türlü temizlik hizmetlerini yürütmek.

  Görev Tanımı Formu

 • Halil İbrahim ÖZEN

  Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev yapmak. Aşağıda belirtilen görev alanı çerçevesinde sorumlu olduğu görev alanın her türlü temizlik hizmetlerini yürütmek.

  Görev Tanımı Formu

 • Kadir ESKİ

  Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev yapmak. Aşağıda belirtilen görev alanı çerçevesinde sorumlu olduğu görev alanın her türlü temizlik hizmetlerini yürütmek.

  Görev Tanımı Formu

 • Ali Emrah YILDIRIM

  Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev yapmak. Aşağıda belirtilen görev alanı çerçevesinde sorumlu olduğu görev alanın her türlü temizlik hizmetlerini yürütmek.

  Görev Tanımı Formu

 • Hakan KOŞMAK

  Görevin Kısa Tanımı

  Karabük Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev yapmak. Aşağıda belirtilen görev alanı çerçevesinde sorumlu olduğu görev alanın her türlü temizlik hizmetlerini yürütmek.

  Görev Tanımı Formu

Close